Státní správa

Napsal admin | 09.11.2017

Odbor výstavby

Umisťuje a povoluje stavby dle platné legislativy. V souladu s platnými právními předpisy vydává rozhodnutí o číslování budov. Rozhoduje o vyvlastnění. Zajišťuje kontrolu standardů bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi.

Odbor majetku a investic

Spravuje především nemovitý majetek ve vlastnictví města a vede jeho evidenci. Vede evidenci převodu domů a bytů z majetku města. Zajišťuje jak pronájmy bytových prostor, nebytových prostor a pozemků, tak jejich případný prodej. Plní roli správce městských budov a vydává stanoviska k trase inženýrských sítí apod. Zřizuje věcná břemena průchodů a průjezdů přes pozemky ve vlastnictví města, včetně uzavření smluvních vztahů. Pracovníci odboru vedou také evidenci záboru prostranství.

Odbor památkové péče

Zajišťuje výkon státní správy pro památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Poskytuje poradenství pro získání dotací k obnově památek a dále poradenství ohledně místních kulturních památek a historických objektů. Kontroluje a monitoruje stav kulturních památek ve svěřeném území a sleduje jejich opravy a stavební úpravy.

Odbor dopravy

Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic. Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství – umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu. Rozhoduje o připojování sousedních nemovitostí k silnici nebo místní komunikaci, o připojování silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení. Stanovuje dopravní značení komunikací včetně místních komunikací. Stanovuje uzavírky a objížďky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Povoluje zvláštní užívání silnic a místních komunikací.

Odbor územního plánování a hlavního architekta

Podílí se na shromažďování podkladů o stavu svěřeného území a záměrech jeho rozvoje. Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování ve správním území. Pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod. Pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plány obce, regulační plány) a územně plánovací podklady. Zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti a uložení schválených územně plánovacích dokumentací. Zajišťuje nejen pořizování územně plánovací dokumentace, ale vydává také vyjádření k investičním záměrům nebo je účastníkem stavebních řízení. Vydává stanoviska k úpravám pozemkových hranic. Vydává rozhodnutí k restaurování movitých kulturních památek, údržbě, stavebním úpravám, umístění či odstranění zařízení na objektech v památkově chráněném území.

Dotační tituly EU

Nejen státní správa ale všechny firmy a organizace mohou využít dotačních programů, které jsou pravidelně vyhlašovány také v oblasti stavebnictví. Jsou zaměřeny především na ekologii, podporu bydlení, podporu rozvoje regionů a podporu územního plánování. Člověk, který se stará právě o oblast dotací, musí být zběhlý v legislativě, administrativě i ekonomice. Je to důležitá osoba nejen při získávání dotačních titulů, ale také při jejich řádném plnění a vykazování.

statni_sprava7

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top