Dozor a dohled

Napsal admin | 07.11.2017

Technický dozor/stavební dozor

Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Technický dozor tedy kontroluje soulad provádění stavby s projektovou dokumentací, s dohodnutými technickými normami a přijatými smluvními závazky. Kontroluje pracovní postupy zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality, přejímá dokončené práce včetně předepsaných revizí, sleduje dodržování časového harmonogramu stavby a kontroluje řádné dodržování rozpočtu. Zastupuje stavebníka také při předání staveniště a organizuje převzetí stavby.

Investorský dozor (technický dozor investora)

Jedná se o osobu zastupující investora a hájící jeho zájmy. Přejímá dokončené stavební výkony, kontroluje a přejímá dílčí stavební práce, které budou dalšími činnostmi zakryty. Zhotovuje soupis vad a nedodělků, prověřuje dodavatelské faktury, kontroluje vedení stavebního deníku, sleduje realizaci stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řeší případné změny. Spolupracuje při kontrole účtů a upřesňuje, případně novelizuje, časový plán.

Koordinátor BOZP

Stará se o bezpečný průběh prací na stavbě. Vytváří povinnou dokumentaci pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP. Zpracovává plán BOZP na staveništi a zásady organizace výstavby, průběžně ho aktualizuje a vede. Zpracovává a odesílá oznámení o zahájení prací pro inspektorát práce. Kontroluje dodržování bezpečnosti na staveništi, zajišťuje obvod staveniště. Provádí zápis o zjištěných závadách a nedostatcích na staveništi v oblasti BOZP a vyžaduje zjednání nápravy. Veškerá jeho činnost směřuje k minimalizaci rizik na stavbě. Navíc všechny firmy a zařízení musí splňovat také všechny požadavky na bezpečný provoz užívání budovy. Proto velké firmy mají vlastního koordinátora BOZ, menší firmy si najímají na tyto služby externího pracovníka. Ten pak identifikuje nebezpečí, posuzuje rizika a určuje způsoby řízení a hodnocení pracovních rizik. Dbá na hygienu práce a kategorizuje práce. Zpracovává komplexní dokumentaci BOZP, komplexní audity/prověrky, tematické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení, strojů, nářadí a přístrojů. Provádí roční prověrku BOZP, školení všech zaměstnanců v této oblasti, je součinný při vyšetřování pracovních úrazů. Provádí poradenskou a konzultační činnost apod.

Koordinátor požární ochrany

Každá firma a každá organizace je povinna dodržovat všechny předpisy požární ochrany budov. Proto velké firmy mají vlastního koordinátora PO, menší firmy si najímají na tyto služby externího pracovníka. Koordinátor PO začleňuje provozované činnosti podle požárního nebezpečí do jednotlivých kategorií. Zpracovává metodiky, směrnice a pokyny pro organizaci a řízení PO. Posuzuje stav zabezpečení PO v organizaci a stanovuje přiměřenou ochranu. Provádí komplexní prověrky – audit požární ochrany, preventivní požární prohlídky pracovišť a kontroly stavu požární ochrany. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti PO. Účastní se kontrol státního požárního dozoru. Zpracovává technické zprávy požárně bezpečnostního řešení staveb. Periodicky kontroluje a dodává věcné prostředky požární ochrany.

dozor_a_dohled4

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Zjistěte více
Scroll to Top