Provádění staveb

Když někdo vybuduje úspěšnou firmu, určitě je to důvod poklepat mu za tento výkon po rameni. Pokud máte ten správný business plán, není nic lepšího než být buď živnostníkem, nebo si založit firmu a podnikat v oboru stavebnictví, geodézie nebo geoinformatiky.
Investorem může být v podstatě každý z nás. Zde je spíš míněn zástupce investora, který hlídá investice vložené do nemovitostí a také hledá zdroje finančních prostředků na investice. Každá větší firma a samozřejmě každá obec či kraj má také svůj majetkový a investiční odbor, který se stará o to, aby peníze byly správně a účelně vynakládány buď na rozšíření organizace, nebo na její správu.
Stavbyvedoucí řídí výstavbu. Veškerou činnost řídí podle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu. Zajišťuje organizaci staveniště a řídí na něm provoz. Koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet, stejně tak i kapacity provádějících firem nebo činnost externích dodavatelských firem. Zajišťuje zásobování, kontroluje materiál a jeho kvalitu, určuje využití stavebních strojů a zařízení. Zajišťuje ekonomické i technické parametry a dohlíží na ně, řídí a usměrňuje technologické a pracovní postupy výstavby. Je zodpovědný za plynulost výstavby. Zajišťuje podklady pro fakturaci, eviduje případné vícepráce nebo méněpráce, komunikuje se stavebním dozorem a investorem.
Mistr je zodpovědný za řízení několika dělnických čet nebo jen skupiny dělníků. Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozděluje práci. Zajišťuje pracovní a technologickou kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. Je povinen dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně zajišťování pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů. Dále musí zabezpečit, aby pracovníci byli odborně způsobilí. Komunikuje s dodavateli a zákazníky.
Přípravář se stará o zpracování jednoduchých cenových nabídek a naceňování, kontroluje projektovou dokumentaci a vyčlenění subdodavatelských činností, spolupracuje se stavbyvedoucím. Provádí výběrová řízení na dodavatele částí staveb a materiálů, analyzuje možnosti záměny materiálů a technologie provádění z hlediska časových i finančních úspor. Dále se podílí na zpracování výkazů výměr a rozpočtů projektu, analyzuje ekonomiku staveb, zpracovává časový plán staveb a zodpovídá za jejich prohlídku. Spravuje databázi nákupních cen materiálů. Zajišťuje smlouvy se subdodavateli.
Rozpočtář má za úkol přípravu a sestavování rozpočtu, zpracovává cenové kalkulace a přehledy jednotlivých zakázek. Provádí různé úpravy a změny rozpočtu, rozepisuje příspěvky a dotace podle nastavených zásad. O své práci vede příslušnou dokumentaci.