Projektant specialista

Provádí návrhy a posouzení konstrukcí, provádí statické výpočty a vytváří projektovou dokumentaci. Stanovuje zatížení konstrukcí, jejich deformace a napětí a navrhuje bezpečné a hospodárné řešení konstrukce. Na starosti má jak technickou přípravu jednotlivých zakázek, tak i posuzování stavu již existujících objektů a jejich následnou analýzu a posouzení. Často je volán při poruchách staveb, kdy musí analyzovat příčinu poruchy a navrhnout řešení ke statickému zajištění stavby.
Velmi často chce také investor v rámci projektu rozpočet stavby a slepý rozpočet stavby, aby mohl v rámci výběrového řízení poptat více prováděcích firem a srovnat jimi nabízené ceny s cenou, kterou stanovil rozpočtář na základě platných ceníků. Dále tento odborný rozpočet může sloužit k získání úvěrů či půjček u bank za účelem pokrytí finančních nákladů na stavbu.
Novostavby, přístavby, změny staveb, tedy i rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, veřejných budov a obecně staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být preventivně chráněny proti pronikání radonu zejména z geologického podloží. Měření radonu na pozemku dokládá stavebnímu úřadu ten, kdo navrhuje umístění takové stavby (projektant) nebo kdo žádá o stavební povolení nebo ohlášení takové stavby nebo její změny (stavebník, investor, developer). Toto měření může provádět pouze autorizovaná osoba. Stavební úřad pak dle výsledku měření a jeho vztahu k předmětné stavbě nebo její změně nařídí, kdy projektová dokumentace musí obsahovat návrh, tzn. autorizované naddimenzování a výpočet ochrany proti radonu dle ČSN 73 0601.
Požárně bezpečnostní řešení, zkráceně PBŘ, je nedílnou součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to stanoví stavební zákon. Jedná se o dokument, ve kterém jsou podrobně popsány preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací. Požárně bezpečnostní řešení stavby může zpracovávat pouze osoba, která k tomu má patřičné odborné oprávnění.