Projekční ateliér

Úkolem architekta je zpracovávat návrhy nových staveb i rekonstrukcí staveb již existujících, od velkých sídel až po interiéry jednotlivých domů. Zabývá se také návrhem územních celků. S ohledem na způsob použití a výtvarnou úroveň navrhuje a zpracovává celkovou koncepci, a to jak v textové, tak i ve výtvarné formě. Vytváří návrhy výtvarných a architektonických řešení, zpracovává projekty stavebních děl a koncepce prostorových a funkčních vazeb jednotlivých prvků v krajině nebo obci. Velmi důležitou částí jeho práce je komunikace s investorem a s prováděcí firmou před i během výstavby. Architekt je také velmi důležitý v oblasti urbanismu, kde průběžně sleduje odborná hlediska naplňování přijatých vizí a strategií města.
Je to autorizovaný projektant, kterého stavebník nebo stavební úřad pověří koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru. Vede a řídí projekt stavby, samostatně také tvoří projektovou dokumentaci a zajišťuje a připravuje podklady pro jednotlivé profese.
Zpracovává studie a prováděcí dokumentaci na základě podkladů zadaných projektantem.
Jde především o získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Tato činnost je ukončena předáním zkolaudované stavby.