Geodézie a geoinformatika

Zeměměřič ve své práci provádí odborné geodetické terénní práce, zpracovává jejich výsledky a vytváří příslušnou dokumentaci. Jeho práce je využita v souvislosti s tvorbou map a satelitních snímků. Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků a staveb (polohopisné i výškopisné). Stejně tak vymezuje terénní úpravy pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu. Zaměřuje a vypočítává kubatury, provádí rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí. Zpracovává geometrické plány na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, vyrovnání hranic a vytyčování hranic pozemkových úprav. Vytváří podklady pro vklad nemovitostí nebo pozemků do katastru nemovitostí.
Zabývá se sběrem a práci s daty, modelováním, analýzou a prezentací prostorových dat a procesů, které vyjadřují nebo popisují. Věnuje se tedy aplikované informatice zaměřené na řešení specifických problémů v geovědách se speciálním důrazem na geografickou polohu objektů. Již název geoinformatik napovídá, že se tento člověk věnuje kombinaci geografie a informatiky. Do této sféry spadá například vytváření navigačních systémů GPS, dálkový průzkum Země, trojrozměrné vizualizace a virtuální realita.
Katastrální úřad se zabývá mnoha činnostmi, takže vždy záleží na tom, které činnosti se právě vy budete věnovat. Vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohových a výškových, schvaluje změny místního názvosloví a změny hranic katastrálních území, vykonává správu základních státních map …. Můžete tedy provádět např. činnosti při obnově katastrálního operátu, odborné specializované činnosti při revizi katastru a zjišťování průběhu hranic nebo zeměměřičské činnosti související se správou bodových polí atd.
Podílí se na hospodaření s nemovitostmi ve správě Pozemkového úřadu ČR a staveb využívaných k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejících staveb. Realizuje převody zemědělských pozemků, vypořádává restituční nároky a další převody nemovitostí. Řídí pozemkové úpravy, kterými dochází k uspořádání vlastnických práv.