Geodézie a katastr nemovitostí

Kód oboru (KKOV): 36-46-M/01

Na naši škole mohou žáci tento obor studovat ve specializaci (školním vzdělávacím programu):

Zeměměřičství a geoinformatika

 

Stručné seznámení s oborem

Zeměměřič (geodet) je odborník, který spoluvytváří všechny dostupné mapy. Umí pracovat s mnoha geodetickými přístroji, které se používají pro zaměřování zemského povrchu a všech objektů a staveb, které vytvořil člověk. Dokáže lidem v terénu ukázat (vytyčit) hranice jejich pozemku (vlastnictví). Ovládá geodetické programy, protože výsledky svého měření zpracovává na počítači a zobrazuje do digitálních map.

Je seznámen s fungováním katastru nemovitostí tak, aby svým zákazníkům mohl poradit při správě jejich nemovitého majetku.

Během studia se žáci naučí zacházet se všemi pomůckami pro měření, od pásma až po moderní elektronické přístroje, nebo měřit pomocí družic na oběžné dráze Země. Pomocí těchto nově získaných znalostí se naučí zaměřovat a přeměřovat pozemky, budovy, podzemní a nadzemní vedení, terénní tvary, komunikace a vodstvo. Umí vyhotovovat geometrické plány a vytyčovat hranice se stavbami přímo v terénu, spoluvytvářet mapy.

V rámci rozšíření výuky o geoinformatiku se studenti nově naučí ovládat počítačový program Microstation. Tento program je nejvíc používán pro správu map ve státní sféře a ve velkých firmách.

Studenti se nově naučí základy programování v jazyce Java, pomocí kterého se vytváří software napříč platformami (počítače s různými operačními systémy, tablety, chytré telefony). Geoinformatik doplňuje klasickou mapu o nové informace, které jsou důležité pro objednatele tak, aby byly vztažené k určitému místu. Je to dynamicky rozvíjející se obor, který je úzce spojen s informačními technologiemi. Geoinformatici vytvářejí a spravují mapy v počítačových systémech, přebírají naměřená data, které dále doplňují o nové informace, jevy a skutečnosti o které je původní mapa obohacena. Pracují s mobilními systémy sbírající data (GPS, scannery apod.)

Práce geodeta je velmi důležitá: "Geodet je nejlépe placený turista." I tak by se dala vyjádřit práce geodeta, která je rozdělena na dvě důležité části - měření v terénu a zpracování měření v kanceláři. Studium oboru a práce v oblasti geodézie bude proto určitě zajímavá pro žáky, kteří nemají rádi jednotvárnou práci. 

- každá stavba domu, silnice, železnice, atp. začíná a končí jejím vyměřením, 
- každý pozemek, dům, musí být řádně zaměřen, zakreslen do katastrálních map,
- všichni vlastníci nemovitostí mají zapsaná svá práva k nemovitosti na katastrálním úřadě,
- čím dál tím více se setkáváme GPS navigacemi, mapami na internetu a v mobilu, 
- zeměměřič – geoinformatik se uplatní při vedení Technické mapy města, kterou musí nově vést každá pověřená obec,
- podílí se na vzniku nových druhů map, leteckých, nebo např. street view 
- najdou uplatnění při přesném zaměřování vzdáleností, úhlů a výšek (např. při sportovních soutěžích).

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru zeměměřičství a geoinformatika se získanými znalostmi najdou uplatnění na katastrálních, pozemkových a obecních úřadech, v soukromých firmách. Samozřejmě se na trhu práce uplatňují jako osoby samostatně výdělečné činné vykonávající vázanou živnost - výkon zeměměřických činností. V tomto případě budou vytyčovat vlastnické hranice, budovy před zahájením stavby. Zaměřovat všechny stavby pro kolaudaci, provádět kontrolní měření a mnoho dalšího. Mohou se podílet na tvorbě různých druhů map. Například map katastrálních, turistických nebo map, které používají obecní úřady, telekomunikační společnosti, stavební inženýři a armáda.

Většina studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole.

Jak vypadá studium v kostce?

V I. ročníku se žáci naučí:

- měřit délky pásmem, úhly teodolitem,
- zvládat jednoduché vytyčení,
- zaměřit jednoduchou budovu,
- kreslit a psát technickým písmem,
- zakreslovat jednoduché budovy do map,
- získají základy geoinformatiky.

Ve II. ročníku budou žáci zvládat:

- měřit výšky - nivelovat,
- obsluhovat moderní přístroje pro měření délek a úhlů,
- kreslit mapy a počítat výměry pozemků z terénu i map,
- naučí se poznávat mapy,
- budou programovat v jazyce JAVA.

Ve III. ročníku:

- k měření žáci používají nejmodernější elektronické přístroje,
- ovládají geodetické programy a základy programování
- umí zaměřit terén 
- vyhotovit plány terénu v počítači a vytýčit stavbu,
- pracují v programu Microstation. 


Konečně ve IV. ročníku ...

- ke svému měření žáci využijí i družice a měří pomocí GNSS přijímače (GPS, GLONASS), 
- vypracovávají geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí,
- jsou seznámení s prací s 3D scannerem.

Studenti se mohou zúčastňovat soutěží

SOC_2.JPG

Měření na horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.

SOC_1.JPG

P1060241.JPG

Mezinárodní geodetická soutěž v Lúčenci.

P1060320.JPG